Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
NIP: 628-000-06-06
tel.: 32 623 30 86
e-mail:
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN Rezerwowania biletów do kina MOKSiR Chrzanów za pośrednictwem witryny internetowej

I. Słowniczek pojęć:

 • Regulamin - niniejszy regulamin rezerwowania biletów do kina za pośrednictwem witryny internetowej wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 • Witryna - strona internetowa moksir.chrzanow.pl
 • Operator Witryny - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Chrzanowie (32-500), przy ul. Broniewskiego 4, NIP 628-000-06-06;
 • Użytkownik - osoba dokonująca rezerwacji biletów do Kina za pośrednictwem Witryny;

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji bieltów do Kina za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Rezerwacja biletów

 1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać rezerwacji/zakupu biletów do Kina na podane w Witrynie seanse filmowe - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych seansów oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny.
 2. W celu dokonania rezerwacji/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może zarezerwować/zakupić bilety dostępne w bieżącym repertuarze Kina oraz w organizowanej przedsprzedaży - informacja o dostępnych biletach znajdować się będzie każdorazowo w Witrynie.
 4. Zarezerwowane za pośrednictwem Witryny bilety należy odebrać w Kinie w terminie wskazanym przy poszczególnych seansach - decydująca jest tu godzina faktycznego odbioru biletów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanych/zakupionych biletów, rezerwacja/zakup nie są gwarantowane.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji/zakupu biletów, Użytkownik otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania rezerwacji/zakupu ze wskazaniem nr rezerwacji/zakupu, daty i godziny w jakiej rezeracja/zakup upoważnia go do odbioru biletów.
 6. Zarezerwowane/zakupione za pośrednictwem Witryny bilety mogą być odbierane w każdym stanowisku kasowym w Kinie. W celu dokonania odbioru zarezerwowanych/zakupionych biletów w kasie Kina, Użytkownik musi podać nr rezerwacji/zakupu.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, może odebrać zarezerwowane bilety w kasie Kina, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, rencisty). Obsługa Kina wpuszczająca widzów na salę kinową może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu uprawniającego do zniżki osoba taka nie zostanie wpuszczona na salę kinową.
 8. Użytkownik, przy dokonywaniu rezerwacji/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 9. Dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 10. Dokonywanie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny wiąże się dodatkowo z kosztem z poniesieniem kosztu Użytkownika na zakup biletów zgodnie z podanym cennikiem.

IV. Ochrona danych osobowych.

 1. W związku z procesem rezerwowania/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny jest Operator Witryny. Prośba o zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych kierowana jest do osób pełnoletnich.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny tylko po uzyskaniu przez Operatora Witryny wyraźnej zgody Użytkownika Witryny na przetwarzanie danych w określonym celu i na zasadach wskazanych w klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 3. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników Witryny przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku, gdy Operator Witryny powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny podmiotowi trzeciemu, Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o takim podmiocie w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników Witryny będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Witryny.

V. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą procesu rezerwowania/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy: moksir-chrzanow@wp.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr rezerwacji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.